Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2014

zimna-zupa
U mnie też po staremu, tylko gorzej.
— samozatrucie.soup.io
zimna-zupa
potrzebuję wyjechać gdzieś gdzie jest powietrze którym można oddychać
Reposted fromcocaineblues cocaineblues viadobitnie dobitnie
zimna-zupa
A ty? Bałeś się kiedyś, że nie wystarczysz?
— imsocreepy
zimna-zupa
8348 8f15
Reposted fromfosgen fosgen viatilde tilde
zimna-zupa
ok:) proszę:  mmagnolia11@interia.pl 
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11 viadobitnie dobitnie
zimna-zupa
zimna-zupa
Kto ciebie ukochać będzie umiał?
— Myslovitz - Peggy Brown
Reposted fromlifeless lifeless viadobitnie dobitnie
zimna-zupa
8846 a577
Reposted fromweightless weightless viabadhairday badhairday

February 16 2014

zimna-zupa
8763 bf86
belly
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex viadivi divi
zimna-zupa
Reposted fromriskera riskera viaHypothermia Hypothermia
zimna-zupa
8260 5ad8
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viaI-am-Fine I-am-Fine


Submitted by francescamellark
Reposted fromrapnyc rapnyc viaanastasie anastasie
zimna-zupa
3396 fe26 500
"Oskar i Pani Róża" x2
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viawillyours willyours
zimna-zupa

freeparadise:

she’s so beautiful I just

Reposted fromMoonTide MoonTide viadelirivmv delirivmv
zimna-zupa
MUSZĘ SIĘ OGARNĄĆ
zimna-zupa

Wyszukane słowo na dziś: indolecja

Indolencja - brak zaradności, nieporadność; zobojętnienie, nieczułość, bierność.
Reposted frombarefootgirl barefootgirl viablondi blondi
zimna-zupa
Po alkoholu świat wygląda inaczej. Dotyk jest bardziej odczuwalny, pocałunek bardziej namiętny, a słowa prawdziwsze.
Reposted fromdorothi dorothi viaSapereAude SapereAude
zimna-zupa
1660 4906 500
Reposted fromIriss Iriss viaSapereAude SapereAude
zimna-zupa
4094 33d5
zimna-zupa
Jeśli coś postanowiłeś, zrób pierwszy krok. I nie bój się zrobić następnego. Bój się bezczynności. Wyznacz sobie cel i wyrzuć z głowy całą resztę.
— -A. Diakow, 'Do światła'
Reposted fromextraordinary extraordinary viaSapereAude SapereAude
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl